STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA WSI NIEGOWONICE I NIEGOWONICZKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia są : Niegowonice.

§ 4

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Niegowonic, Niegowoniczek i Gminy Łazy. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym lub prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 9

Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa, konsorcja w celu pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju: społecznego, kulturalnego, oświatowego, edukacyjnego i gospodarczego wsi oraz regionu, a także integrowanie wspólnot obywatelskich oraz realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców.
 • Wzbogacanie osobowości i integracja mieszkańców oraz sympatyków wsi Niegowonice i Niegowoniczki.
 • Działanie na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców wsi, szczególnie ludzi młodych.
 • Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, oraz rodzin wielodzietnych.
 • Promocja zdrowia i aktywnego stylu życia, sportu, turystyki i kultury w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia.
 • Działania na rzecz promocji wsi i okolic.
 • Aktywizacja do życia społecznego, kulturowego i zawodowego długotrwale bezrobotnych, niewydolnych życiowo, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i ubogich rodzin.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczenia z życia społecznego, kulturowego i zawodowego ze względu na płeć.
 • Promocja dziedzictwa kulturalnego.
 • Ochrona i podkreślenie walorów przyrodniczych wsi.
 • Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej.
 • Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
 • Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • Krzewienie wśród mieszkańców Niegowonic, Niegowoniczek i ludzi związanych z tą miejscowością troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój.
 • Współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej oraz wspieranie ich działań poprzez:
  • opracowywanie koncepcji rozwoju wsi,
  • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz rozwoju wsi,
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  • organizowanie szkoleń, kursów edukacyjnych, turystycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizowanie nowych miejsc pracy,
  • tworzenie systemów stypendialnych,
 • Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.
 • Współpracę z partnerami zagranicznymi oraz wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Niegowonic i Niegowoniczek w Unii Europejskiej, propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.
 • Wspieranie szkół, zwłaszcza Zespołu Szkół Nr. 2 w Niegowonicach, pomoc w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, poprzez
  • promowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej , oraz osób niepełnosprawnych.
  • rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci i młodzieży oraz wspieranie uzdolnionych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnego rozwoju.
  • promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty.
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych, składając wnioski i projekty do różnych instytucji i fundacji.
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez instytucje zajmujące się obsługą funduszy unijnych na rzecz rozwoju wsi.
 • Współdziałanie z organami samorządowymi i rządowymi, lokalnymi związkami i organizacjami społecznymi.
 • Kontakt z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 14

 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która popiera cele stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów oraz deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 15

 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków w terminie 30dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 20

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później- bez względu na liczbę obecnych członków.
 • Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Na podstawie uchwały składu Komisji Rewizyjnej może podejmować uchwały na głosowaniu tajnym.

§ 21

 • W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest przez Zarząd. Uzupełnianie składu osobowego następuje w formie Uchwały Zarządu przez włączenie do władz Stowarzyszenia tych członków, którzy przy wyborze władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie weszli do władz, a uzyskali największą liczbę głosów, w kolejności uzyskania głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • W przypadku niemożności uzupełnienia władz Stowarzyszenia w oparciu o ust.1 przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 22

 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 23

 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na członków Stowarzyszenia.
 • Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • 1/3 członków Stowarzyszenia.
 • Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 • Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później.

§ 24

 • Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalanie statutu i jego zmian,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
  • podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • inne, wynikające z niniejszego statutu.

Zarząd

§ 25

 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 • Zarząd składa się z 5 osób:
  • Prezes
  • I Wiceprezes
  • II Wiceprezes
  • Sekretarz
  • Skarbnik
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, minimum cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 26

 • Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  • podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników etatowych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji społecznych i gospodarczych,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
  • przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 • Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 • Członkowie komisji rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami zarządu stowarzyszenia
  • członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym:
  • Przewodniczący
  • Wiceprzewodniczący
  • Sekretarz

§ 28

 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  • wykonanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków,
  • członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów, itp.,
  • subwencji, dotacji i ofiarności publicznej,
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 31

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 32

Zabrania się:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • Przekazywania jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 • Zakupu towarów lub usług w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub co cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Założycieli w dniu 23 Kwiecień 2014 roku.