MISJA

Stowarzyszenie wsi Niegowonice i Niegowoniczki powstało w maju 2014 roku z inicjatywy grupy mieszkańców tych miejscowości. Naszym celem są wszelkiego rodzaju działania na rzecz rozwoju naszej wsi i jej mieszkańców. Działania te obejmują m.in.:

 • Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju: społecznego, kulturalnego, oświatowego, edukacyjnego i gospodarczego wsi oraz regionu, a także integrowanie wspólnot obywatelskich oraz realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców.
 • Wzbogacanie osobowości i integracja mieszkańców oraz sympatyków wsi Niegowonice i Niegowoniczki.
 • Działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców wsi, szczególnie ludzi młodych.
 • Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, oraz rodzin wielodzietnych.
 • Promocję zdrowia i aktywnego stylu życia, sportu, turystyki i kultury w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia.
 • Działania na rzecz promocji wsi i okolic.
 • Aktywizację do życia społecznego, kulturowego i zawodowego długotrwale bezrobotnych, niewydolnych życiowo, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i ubogich rodzin.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczenia z życia społecznego, kulturowego i zawodowego ze względu na płeć.
 • Promocję dziedzictwa kulturalnego.
 • Ochronę i podkreślanie walorów przyrodniczych wsi.
 • Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej.
 • Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
 • Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej.